Archive for the ‘Temarios Sergas 2009’ Category

TEMARIO GRUPO TÉCNICO (A1) DEL SERGAS 2009.

Sábado, marzo 7th, 2009

PRAZAS OFERTADAS: 10

– Libre: 4
– Promoción interna: 5
– Discapacitados: 1

I.- PARTE COMÚN:

Tema 1.- A Constitución española: Principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.

Tema 2.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu Presidente. A Administración Pública galega.

Tema 3.- A Lei Xeral de Sanidade: fundamentos e características. Competencias das Administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

Tema 4.- O Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde. Clasificación do Persoal Estatutario. Dereitos e deberes. Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Mobilidade do persoal. Xornada de traballo, permisos e licencias. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

Tema 5.- O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Provisión e selección de prazas. Réxime retributivo. Xornada de traballo. Permisos e licencias.

Tema 6.- A Lei de saúde de Galicia. O sistema sanitario de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde.

Tema 7.- A Atención Primaria da Saúde: concepto e características xerais. A ordenación da Atención Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección. Asistencia especializada: concepto e características xerais. A ordenación da atención especializada na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección.

Tema 8.- Saúde Laboral: concepto. Principais riscos nas IISS e medidas de prevención. Principios básicos do Plan Xeral de prevención de riscos laborais do Sergas.

II.- PARTE GENERAL:

I.-DEREITO CONSTITUCIONAL, AUTONÓMICO E COMUNITARIO.

Tema 9.- Concepto de Constitución. A Constitución como norma xurídica. Liñas fundamentais do constitucionalismo español.

Tema 10.- A Constitución española de 1978. Os principios constitucionais. O Estado español como Estado social e democrático de dereito. A reforma constitucional.

Tema 11.- Os dereitos fundamentais da Constitución española. Garantías e tutela.

Tema 12.- A Xefatura do Estado: A Coroa. Funcións constitucionais do Rei. O referendo. As Cortes xerais. Composición e atribucións do Congreso dos Deputados e do Senado. Procedemento de actuación das cámaras. Elaboración das Leis.

Tema 13.- O Goberno e a Administración. Relacións entre o Goberno e as Cortes xerais. Designación, duración e responsabilidade do Goberno. O Consello de Ministros. O Presidente do Goberno. Os Ministros. O Poder xudicial. A regulación constitucional da xustiza. O Consello Xeral do Poder Xudicial. O Ministerio Fiscal.

Tema 14.- A Administración Pública: Principios constitucionais que a informan. A Administración Xeral do Estado. Órganos superiores da mesma. A Administración Periférica do Estado: Delegados de Goberno e Subdelegados. Relacións entre as Administracións Públicas: mecanismos de cooperación, coordinación e control. A Administración Local: A provincia e o municipio.

Tema 15.- A Administración institucional: Concepto e clasificación dos entes públicos non territoriais. Os organismos autónomos. A Administración consultiva: O Consello de Estado. O Consello Consultivo de Galicia: funcións e composición.

Tema 16.- A distribución territorial do poder do Estado: análise histórica e evolución. Os diversos modelos existentes. O Estado das autonomías. A súa regulación na constitución.

Tema 17.- A autonomía política. Vías de acceso á autonomía. Os estatutos de autonomía: contido. Procedemento de elaboración e reforma dos estatutos.

Tema 18.- A autonomía galega: orixe e evolución. O Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. Bases fundamentais da autonomía galega: o territorio. Os símbolos. A lingua e a cultura galegas. O recoñecemento da galeguidade. A condición de galego. Os dereitos dos cidadáns galegos: garantías.

Tema 19.- Organización política das comunidades autónomas. As institucións de autogoberno de Galicia: descrición. Sede. A Administración de Xustiza en Galicia.

Tema 20.- O Goberno da Comunidade Autónoma. A Xunta de Galicia e o seu presidente. O Parlamento de Galicia. Sistema electoral. Funcións do Parlamento: o control parlamentario da acción de goberno. O Valedor do Pobo. Lei 4/2006 , do 30 de xuño , de transparencia e de boas prácticas na administración pública galega: ámbito e principios xerais. Transparencia na actividade administrativa.

Tema 21.- A Unión Europea: a Unión Política e Monetaria. As fontes do Dereito Comunitario Europeo. As relacións entre o Dereito comunitario e o ordenamento xurídico dos Estados membros. A aplicación da normativa comunitaria no Estado Español. A participación das Comunidades Autónomas na aplicación do Dereito comunitario.

II.- TEORÍA XERAL DO DEREITO.

Tema 22.- As fontes do dereito: teoría xeral e regulación no Código Civil. Especialidades do sistema de fontes do dereito no ámbito do dereito administrativo.

Tema 23.- O dereito obxectivo. Interpretación, aplicación e eficacia das normas. Dereitos e facultades. O dereito subxectivo. A relación xurídica.

III.-DEREITO ADMINISTRATIVO.

Tema 24.- O dereito administrativo. Concepto. A actividade administrativa de dereito privado. A Constitución como norma xurídica. A lei: concepto e clases. Disposicións do executivo con forza de lei: decretos-leis e decretos lexislativos. O regulamento: concepto e clases. Límites da potestación regulamentaria.

Tema 25.- O principio de legalidade na Administración. Atribucións de potestades. Potestades reguladas e potestades discrecionais. Relacións entre Administración e Xustiza. O principio de autotutela.

Tema 26.- O acto administrativo. Concepto e clases. Elementos do acto administrativo: suxeito, obxecto, causa, fin e forma. A eficacia e executividade do acto administrativo. Procedementos de execucións. Nulidade de pleno dereito, anulabilidade. Revisión de oficio e revogación dos actos administrativos.

Tema 27.- O procedemento administrativo: concepto e natureza. A regulación do procedemento administrativo no dereito español: ámbito de aplicación, principios xerais, os interesados e a estrutura do procedemento. O procedemento administrativo na comunidade autónoma de Galicia.

Tema 28.- Os recursos administrativos: conceptos e clases. Requisitos xerais dos recursos administrativos. Materias recorribles, lexitimación e órgano competente. Tipos de recursos. O recurso contencioso-administrativo: procedemento xeral.

IV.-LEXISLACIÓN E XESTIÓN SANITARIA.

Tema 29.- Concepto da saúde: Evolución histórica e actual consideración do mesmo. Perspectiva constitucional da sanidade. O dereito á saúde no ámbito do dereito comparado: Modelos sanitarios máis relevantes no marco internacional, especialmente europeo.

Tema 30.- Organización do sistema sanitario español. Normas que desenvolven o dereito a protección da saúde no Estado español. Normativa de Galicia o seu contido. Dereitos e deberes dos cidadáns en relación co dereito á saúde. A universalidade da asistencia sanitaria. A atención aos emigrantes.

Tema 31.- As competencias do Estado, das comunidades autónomas e das entidades locais en materia de sanidade. A alta inspección. Coordinación entre as administracións públicas: O Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.

Tema 32.- A estrutura do sistema sanitario público: A organización xeral, a coordinación e a financiación. Análise das leis vixentes, contido e fins.

Tema 33.- A formación especializada: Regulación legal das especialidades médicas, farmacéuticas e de enfermería. O exercicio da profesión sanitaria. Requisitos para o exercicio legal das profesións sanitarias.

Tema 34.- Dereitos e deberes dos pacientes e dos profesionais na lexislación española. O secreto médico. O dereito da confidencialidade. Normativa europea e española de protección de datos persoais. A información e o consentimento informado: Normativa europea, española, e galega. A información clínica como fonte de dereitos e deberes

Tema 35.- A relación cos pacientes: Deberes xerais, deberes de tratamento. Fundamentos da deontoloxía e ética médica: principios éticos. Leis e normativa española sobre reprodución humana, a relacionada coa morte, sobre experimentación con seres humanos, e doazón e transplantes de órganos: Cuestións básicas

Tema 36.- Prestacións do sistema sanitario público español: mantenemento do nivel de calidade e cohesión. Asistencia sanitaria: obxecto e feitos causantes. Beneficiarios: prestacións médicas e farmacéuticas. Modalidades da prestación médica. Normativa autonómica de Galicia en materia de prestacións sanitarias e farmacéuticas

Tema 37.- Ordenación da sanidade en Galicia: Planificación, actuacións e intervención en materia de saúde. Asistencia sanitaria na rede galega de atención sanitaria de utilización pública. Participación comunitaria. Dereitos e deberes dos cidadáns. As infraccións e sancións. Docencia, formación e investigación sanitaria.

Tema 38.- A Consellería de Sanidade: Estrutura orgánica e competencias. O Servizo Galego de Saúde: natureza xurídica, estrutura orgánica e competencias dos seus órganos.

Tema 39.- A ordenación sanitaria en Galicia: mapa sanitario. A atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia: ordenación e estructura. As urxencias extra hospitalarias: organización. Coordinación das urxencias. A tarxeta sanitaria

Tema 40.- A atención especializada: ordenación en Galicia, estructura organizativa, carteira de servizos, a atención urxente. Modelos de xestión por entidades públicas sanitarias: evolución. Configuración dos centros hospitalarios. Clasificación dos servizos: médicos, cirúrxicos, centrais, xerais. O servizo de atención ao paciente.

V. XESTIÓN DE PERSOAL.

Tema 41.- O persoal ó servizo das administracións públicas. Clases de persoal. Principios definidores do persoal funcionario, estatutario e laboral. Lexislación aplicable. Xurisdicción competente. Previsións das Leis en materia de persoal do sector sanitario público. Análise histórico e normativa básica actual. Aspectos esenciais das normas vixentes en materia de clasificación do persoal. Planificación e ordenación do persoal. Tipos de rexímenes xurídicos que conviven nas institucións sanitarias do SERGAS.
Tema 42.- Regulación básica de persoal do sistema nacional de saúde e desenvolvemento en Galicia: Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Situacións administrativas. Dereitos e deberes. Responsabilidade dos profesionais: penal, administrativa e disciplinaria.

Tema 43.- : Regulación básica do sistema nacional de saúde e desenvolvemento en Galicia en materia de provisión de prazas, selección fixa e temporal, e promoción interna, mobilidade do persoal, criterios de incorporación e cesamento. Provisión de postos de xefatura e coordinación. Provisión de postos de carácter directivo.

Tema 44.- A carreira e o desenvolvemento profesional: análise das normas. Previsión, e desenvolvemento normativo en Galicia da carreira profesional do persoal das institucións sanitarias do SERGAS.

Tema 45.- . Réxime retributivo do persoal das institucións sanitarias. Cadros orzamentarios de persoal Xornada de traballo, permisos e licencias do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

Tema 46.- Entidades xurdidas ao amparo das novas formas de xestión. As fundacións públicas sanitarias e empresas públicas sanitarias da Comunidade autónoma. O convenio colectivo.

Tema 47.- Lexislación española e galega sobre igualdade de homes e mulleres e sobre conciliación da vida persoal, familiar e laboral.: Principios e dereitos.

Tema 48.- Os axentes sociais. Os dereitos sindicais, a acción sindical e a folga. Límite da folga nos servicios públicos esencias. Os órganos de representación do persoal no sector público. Negociación e participación: A negociación colectiva no sector público. Competencias negociadoras: pactos e acordos. A participación: órganos, especial referencia as características en Galicia.

Tema 49.- As incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas. Análise específico das incompatibilidades no sector sanitario e a súa problemática. Responsabilidade derivada da incompatibilidade.

Tema 50.- A función directiva: concepto de dirección. Funcións directivas. Modalidades de dirección. Técnicas de dirección. A dirección participativa por obxectivos. Concepto. Fases de desenvolvemento. Análise de resultados. A dirección estratéxica. Concepto de estratexia: Elementos esenciais. Análise estratéxica externa e interna. Xestión de persoas: principios xerais

VI. XESTIÓN ECONÓMICA E DE SERVIZOS.

Tema 51.- O orzamento: concepto e características principais. Principios orzamentarios. Crise do orzamento clásico e novas tendencias orzamentarias. A clasificación funcional e o orzamento de execución. O orzamento por programas. O orzamento en base cero.

Tema 52.- O Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. A Facenda da Comunidade.

Tema 53.- A Lei xeral de orzamentos e os orzamentos da comunidade autónoma de Galicia. Especial referencia ó orzamento do Servizo Galego de Saúde: concepto e natureza. Contido. Estrutura. Elaboración. Aprobación..

Tema 54.- Execución orzamentaria. Modificacións orzamentarias. Control interno. Liquidación do orzamento e rendemento de contas.

Tema 55.- A xestión do gasto público. Fases de execución e documentos contables. Fondos a xustificar. Anticipos de caixa. Gastos plurianuais. Expedientes anticipados de gasto. Xestión de ingresos: fase de execución e documentos contables.

Tema 56.- Os ingresos públicos: concepto e clasificacións. O sistema tributario español. Taxas e prezos públicos: especial referencia ás taxas e prezos públicos en Galicia.

Tema 57.- O financiamento do sistema nacional de saúde. Especial referencia o financiamento do Servizo Galego de Saúde. A asistencia sanitaria con medios alleos á Seguridade Social: Principios xerais e réxime xurídico. A participación dos beneficiarios no prezo dos medicamentos.

Tema 58.- Información sanitaria: Datos e indicadores básicos. Medidas de produción hospitalaria: definición e cálculo da unidade ponderada de asistencia. O conxunto mínimo básico de datos: definición, características, aplicación e variables recollidas no conxunto mínimo básico de datos do Servizo Galego de Saúde.

Tema 59.- A función de admisión dentro dos procesos de xestión da asistencia sanitaria. Xestión de listas de espera. Sistemas de información entorno á asistencia especializada e atención primaria. Arquivo e documentación clínica.

Tema 60.- A prevención de riscos. Marco normativo e organización da prevención de riscos e saúde laboral. Adaptación da lexislación á administración pública. Órganos de participación no SERGAS. Responsabilidade disciplinaria do persoal estatutario en materia de prevención de riscos.

VII. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

Tema 61.- Os sistemas de información: Conceptos xerais das tecnoloxías da información.

Tema 62.- A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccións de datos de carácter persoal. Tarxeta sanitaria.

Tema 63.- .Os ordenadores persoais. Sistemas operativos actuais. A protección xurídica dos programas de ordenador.

Tema 64.- Ferramentas principais de informática persoal. Bases de datos. Follas de cálculo. Procesadores de texto. Bases de datos documentais.

Tema 65.- Redes de área local. Concepto. Compartición de recursos. Vantaxes. Rede internet: Concepto. Principais navegadores. Correo electrónico. Intranet.

III-PARTE ESPECÍFICA

MODALIDAD XURÍDICA.

Tema 66.- Concepto do dereito. Fontes do Dereito. Dereito público e privado. Dereito obxectivo e dereito subxectivo. Concepto do dereito civil: O dereito civil español común e foral, os seus distintos rasgos.

Tema 67.- A norma xurídica: Concepto, clases, interpretación. Laguna do ordenamento. A analoxía. A eficacia da norma xurídica. A ignorancia da Lei. A forza obrigatoria da norma en relación co tempo. Caducidade e prescrición.
Tema 68.- Comunidades Europeas e Unión Europea. Antecedentes e situación actual. A posición española. Estatuto e competencias. O Consello. A Comisión. O Parlamento Europeo. O Tribunal de Xustiza. Órganos complementarios.

Tema 69.- O sistema xurídico da Unión Europea. Fontes do Dereito Comunitario. Carácteres do Dereito Comunitario. A aplicación do Dereito Comunitario e a súa integración no ordenamento xurídico español.

Tema 70.- As liberdades básicas do sistema comunitario. Libre circulación de traballadores, capitais e mercadorías. O espazo económico europeo.

Tema 71.- A Administración pública como persoa xurídica. O concepto de Administración na evolución do dereito administrativo. A división de poderes. Actividades administrativas dos órganos constitucionais do Estado. A coordinación das administracións públicas. A Administración pública na lexislación vixente.

Tema 72.- As fontes do dereito administrativo. A primacía das fontes escritas no dereito administrativo. O valor do costume e dos principios xerais.

Tema 73.- A Lei: concepto e clases. Disposicións do executivo con forza de lei: decretos-leis e decretos lexislativos.

Tema 74.- O regulamento: clases. Fundamentos e límites da potestade reguladora. Regulamentos ilegais: A súa impugnación. Regulamentos dos órganos constitucionais.

Tema 75.- A relación xurídico-administrativa. Concepto. Suxeitos da relación xurídico-administrativa: as administracións públicas.O administrado. Situacións xurídicas dos administrados.

Tema 76.- O acto administrativo: concepto e clases. Elementos do acto administrativo: suxeito, obxecto, causa, fin e forma.

Tema 77.- A eficacia do acto administrativo: principios xerais. Executividade e suspensión. Procedementos de execución. Nulidade de pleno dereito. Anulabilidade. Revogación e revisión de oficio.

Tema 78.- A Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (I): Ámbito de aplicación e principios xerais. As administracións públicas e as súas relacións. Os órganos das administracións públicas. Os interesados.

Tema 79.- A Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (II): A actividade das administracións públicas. Disposicións e actos administrativos. As disposicións xerais sobre os procedementos administrativos. A revisión dos actos na vía administrativa. As reclamacións previas ó exercicio das accións civís e laborais.

Tema 80.- A xurisdición contencioso-administrativa: concepto e natureza. O recurso contencioso-administrativo: partes, actos impugnables, procedemento. Recursos contra sentencias. Execución de sentencias.

Tema 81.- Os contratos administrativos: natureza, carácteres e clases. Elementos: suxeitos, obxecto, causa e forma. Formas de adxudicación dos contratos. Especial referencia á contratación con empresas consultoras ou de servizos.

Tema 82.- Contrato de subministracións: normas xerais, publicidade, adxudicación, formalización, execución, modificación e extinción do contrato. Contratacións de consultaría e asistencia e de servizos: normas xerais, preparación, publicidade, adxudicación, execución, modificación, cumprimento e resolución do contrato. Contrato de obras: preparación, publicidade, execución, modificación e extinción do contrato.

Tema 83.- Contido e efectos dos contratos administrativos. Prerrogativas da Administración e equilibrio financeiro. Cumprimento dos contratos administrativos. Risco e ventura e forza maior na contratación administrativa. Revisión de prezos. Resolución, rescisión e renuncia.

Tema 84.- A expropiación forzosa. Potestade expropiatoria. Natureza e xustificación. Suxeitos, obxecto e causa. Contido. O procedemento expropiatorio en xeral. Garantías xurisdicionais.

Tema 85.- A responsabilidade patrimonial da Administración. Características da institución no sistema español. Lesión determinante, suxeitos imputables e causa de imputación. A extensión da reparación. A acción de responsabilidade.

Tema 86.- A responsabilidade dos profesionais sanitarios e da Administración. Responsabilidade penal e disciplinaria. Responsabilidade profesional na practica sanitaria: imprudencia profesional, omisión del deber de socorro, violación do segredo profesional, intrusismo, falsidade en certificado médico.

Tema 87.- A potestade sancionadora da Administración. Principios xerais do dereito administrativo sancionador. Procedemento sancionador. Medidas sancionadoras administrativas.

Tema 88.- A actividade administrativa de servizo público. Teoría xeral. Formas de xestión dos servizos públicos. Especial referencia ás autorizacións e concesións.

Tema 89.- As propiedades administrativas en xeral. Clases. Os bens patrimoniais da Administración. O dominio público: concepto, natureza xurídica e elementos. Réxime xurídico do dominio público.

Tema 90.- Función pública e burocracia: Os principais modelos de función pública. A relación de servizos entre a Administración e os empregados públicos: réxime funcionarial e dereito laboral. A reforma da función pública española de 1984. A Lei 4/88, do 26 de maio, da función pública galega e modificacións posteriores.

Tema 91.- A función pública galega: Selección dos funcionarios públicos. Adquisición da condición de funcionario. Formación e perfeccionamento. A carreira administrativa. Provisión de postos de traballo e promoción profesional. Situacións administrativas. Os dereitos dos funcionarios públicos. Os dereitos de sindicación e folga. A seguridade social. Deberes. Responsabilidade e réxime disciplinario. Extinción da relación funcionarial.

Tema 92.- Persoal laboral ó servizo da Administración pública galega. Análise do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia: ámbito de aplicación, órgano de vixilancia, estabilidade no emprego e incompatibilidades, provisión de vacantes e acceso á condición de persoal laboral, organización e dirección do traballo, xornada do traballo.

Tema 93.- A función inspectora no ámbito sanitario. Especial referencia á ordenación de funcións da Inspección de Servizos Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 94.- A asistencia sanitaria con medios propios a persoal alleo á Seguridade Social. A asistencia sanitaria con medios alleos: centros e servizos concertados. O transporte sanitario. O reintegro de gastos.

Tema 95.- O dereito do traballo: concepto, fins e contido. O traballo como obxecto do dereito. As fontes do dereito de traballo.

Tema 96.- O convenio colectivo. Concepto, natureza e efectos. Contido obrigacional e normativo. Capacidade, lexitimación e ámbito de vixencia. Acordos de adhesión e actos de extensión. Acordos marco. Convenio colectivo impropio.

Tema 97.- O contrato de traballo. Concepto, obxecto e causa. As relacións de traballo especiais. Nacemento do contrato de traballo. A forma do contrato de traballo. Proba da relación laboral. O período de proba. A duración do contrato de traballo. Contratos de traballo de duración determinada. Análise da contratación de carácter estrutural e conxuntural. Especial consideración da contratación temporal no ámbito da Administración pública.

Tema 98.- Suspensión do contrato de traballo. Incapacidade laboral. servizo militar. Privación da liberdade. Excedencia. Subrogación empresarial. O poder disciplinario. Procedemento sancionador. A extinción do contrato de traballo. O despedimento disciplinario. Despedimentos especiais. Extinción do contrato por decisión do traballador. Vontade concorrente das partes. Prescrición e caducidade das accións derivadas dos contratos de traballo.

Tema 99.- O decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servicio Galego de Saúde: selección de persoal fixo. Mobilidade. Provisión de postos de carácter directivo. A Provisión de postos de xefatura e coordinación.

Tema 100.- A selección de persoal temporal no Servicio Galego de Saúde. Antecedentes e evolución das normas pactadas no SERGAS nesta materia. Referencia ao sistema vixente. Modalidades de vinculación temporal.

Tema 101.- Réxime de retribucións do persoal estatutario da Seguridade Social: Análise do Real decreto-lei 3/1987, do 11 de setembro e do sistema retributivo do persoal sanitario de cota e zona. Indemnizacións por razón do servizo. Conceptos retributivos: cómputo e devengo. Tramitación de nóminas. Liquidacións á Seguridade Social e IRPF. O recibo de salarios. Indemnizacións por razón do servizo.

Tema 102.- A liberdade sindical. Réxime xurídico, representatividade e acción sindical. Tutela da liberdade sindical. Órganos de representación do persoal ó servizo das administracións públicas vinculado a elas cunha relación de carácter administrativa ou estatutaria. Características no SERGAS Participación na determinación das condicións de traballo. O dereito de reunión.

Tema 103.- A elección dos órganos de representación dos traballadores: Comités de empresa e delegados de persoal. Os órganos de representación do persoal funcionario e estatutario: Normativa aplicable. Procedemento de elección. Garantías e dereitos.

Tema 104.- Dereito de folga e o seu exercicio. A folga nos servizos públicos. Determinación do mínimo de actividade necesaria para aseguralo mantemento dos servizos esenciais e o persoal preciso para prestalo: Normativa aplicable e procedemento para a súa fixación.

Tema 105.- O sistema español da Seguridade Social. Campo de aplicación e estrutura do sistema de Seguridade Social: Réxime xeral e réximes especiais. O modelo da Seguridade Social na constitución. A constitución da relación xurídica de aseguramento. Inscrición de empresas. Afiliación, altas e baixas: Procedemento. Cotización. Bases e tipos de cotización. Suxeitos obrigados e responsables da cotización.

Tema 106.- Acción protectora. Prestacións: incapacidade temporal, invalidez, xubilación, morte e supervivencia. A protección por desemprego: A protección á familia. Asistencia sanitaria. Accidente de traballo e enfermidade profesional. Concepto e características. Prestacións derivadas do accidente laboral .

MODALIDADE ECONÓMICA.

Tema 66.- A economía como ciencia: Concepto, obxecto e contido. Divisións da mesma: Microeconomía e macroeconomía. O método e instrumentos da ciencia económica.

Tema 67.- Os modelos macroeconómicos. Escolas de pensamento económico: O modelo neoclásico vs. modelo keynesiano. A economía postkeynesiana: a escola monetarista de Chicago, o modelo de crecemento económico de Solow e outras achegas postkeynesianas.

Tema 68.- O fluxo circular da renda. A Contabilidade nacional: produción, renda e gasto. Análise na economía aberta. Macromagnitudes agregadas básicas.

Tema 69.- Demanda agregada (I): A demanda de consumo. A demanda de inversión. O equilibrio no mercado de bens e servizos. Desviacións. O efecto multiplicador. O paradoxo da frugalidade. O pleno emprego e a inflación.

Tema 70.- Teorías das rendas absoluta, relativa e permanente nunha análise sectorial cruzada. Renda e consumo.

Tema 71.- Demanda agregada (II): o Estado e a demanda agregada. Os efectos da intervención do Estado sobre a renda. A política fiscal. O déficit público.

Tema 72.- O mercado de activos (I): os agregados monetarios. Os activos financeiros. A rendibilidade dos activos e os tipos de interese. A demanda de diñeiro.

Tema 73.- O mercado de activos (II): a oferta monetaria. Equilibrio e perturbacións no mercado do diñeiro. A política monetaria.

Tema 74.- Demanda agregada (III): A demanda de inversión e o tipo de interese. Interrelación dos mercados de bens e de activos.

Tema 75.- Demanda agregada (IV): A incidencia da política monetaria no equilibrio do mercado de bens e activos. A incidencia da política fiscal. A incidencia conxunta da política monetaria e fiscal.

Tema 76.- A oferta agregada: variables determinantes. O mercado de traballo. A curva de oferta agregada. Desprazamentos da oferta agregada. O modelo de oferta e demanda agregadas: análise do equilibrio a corto e longo prazo.

Tema 77.- Definición de inflación. Inflación baseada na demanda. Inflación por empuxe dos custos. O control da inflación e a curva de Philips. Inflación de demanda fronte á inflación de custos.

Tema 78.- A Lei da demanda. O lado da oferta. A elasticidade. Equilibrio e interacción de oferta e demanda. O teorema da tea de araña.

Tema 79.- Teoría da demanda do consumidor: análise baseado na utilidade marxinal e nas curvas de indiferenza. Efecto renda e efecto substitución. Método de Slutsky. A teoría da preferencia revelada. O excedente do consumidor.

Tema 80.- A teoría da produción: isocuantas e isocustos. O teorema de Euler. Os custos de produción: longo e curto prazo.

Tema 81.- A competencia pura. Curto e longo prazo. O monopolio puro: especial referencia ao ingreso marxinal e ao prezo. O oligopolio. A competencia monopolística.

Tema 82.- O financiamento das Comunidades Autónomas. Recursos propios e tributos cedidos. O Fondo de Compensación Interterritorial.

Tema 83.- A sanidade no marco da economía española. Sanidade pública e privada. Evolución e tendencias. Análise económica do sistema de Seguridade Social. Estrutura dos seus recursos. Gastos e dotacións do sistema.

Tema 84.- O Servizo Galego de Saúde no marco da economía galega. Principais interrelacións entre a asistencia sanitaria e magnitudes macroeconómicas da Comunidade Autónoma de Galicia. Análise económica do Servizo Galego de Saúde en relación cos orzamentos da Xunta de Galicia.

Tema 85.- A demanda de prestacións sanitarias. A demanda de coidados médicos. Inputs e outputs hospitalarios. A oferta de servizos sanitarios: características. Efectos da innovación tecnolóxica. Avaliación da calidade asistencial.

Tema 86.- A renda nacional en España e a súa distribución. Efectos redistributivos do gasto en sanidade pública. Distribución da renda en Galicia.

Tema 87.- A contabilidade como ciencia. O concepto de patrimonio e os equilibrios patrimoniais. A conta.

Tema 88.- O balance como instrumento de representación do patrimonio. O balance como orixe e termo das contabilizacións. O resultado do exercicio. Periodificación de resultados. Conta de explotación xeral. A conta de resultados do exercicio.

Tema 89.- O Plan Xeral Contable: Principios contables. Cadro de contas. Definicións e relacións contables. Contas anuais: balance, conta de perdas e ganancias e cadro de financiamento. Memoria do exercicio. Normas de valoración.

Tema 90.- Análise de estados económico-financeiros. Análise de balances: método. Análise patrimonial. Análise económico e de rendibilidade.

Tema 91.- A contabilidade analítica: Concepto e metodoloxía. Enlace entre a contabilidade analítica e financeira. O modelo español de contabilidade analítica.

Tema 92.- Os custos. Concepto e clases. Métodos de cálculo. Os custos e a produción conxunta. Cálculo de resultado interno e das desviacións en custo. Análise estatística dos custos.

Tema 93.- O concepto de contabilidade pública. O Plan Xeral de Contabilidade Pública: principios, estrutura e criterios de valoración. A contabilidade pública na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 94.- Medidas de posición: media, mediana e moda. Medidas de dispersión: varianza, desviación típica e coeficiente de variación.

Tema 95.- Números índices. Índices de valores, prezos e cantidades. Series temporais. Características e análise das series temporais. Desestacionalización de series temporais.

Tema 96.- Réxime de retribucións do persoal estatutario da Seguridade Social: Análise do Real decreto-lei 3/1987, do 11 de setembro e do sistema retributivo do persoal sanitario de cota e zona. Indemnizacións por razón do servizo. Conceptos retributivos: cómputo e devengo. Tramitación de nóminas. Liquidacións á Seguridade Social e IRPF. O recibo de salarios. Indemnizacións por razón do servizo.

Tema 97.- Cadros orzamentarios de persoal. Categorías estatutarias. Grupos de clasificación. Seguimento e cobertura de persoal. Modificacións de cadros de persoal.

Tema 98.- A xestión da calidade no ámbito sanitario: evolución do concepto de calidade. Medida e mellora dos procesos. A calidade total: o modelo EFQM. Normalización, acreditación e certificación.

Tema 99.- A xestión de inmobilizado: concepto e clasificación. Análise de inversións. Inventarios: tipos e realización. O presuposto das inversións. A obsolescencia: Modalidades. As amortizacións.

Tema 100.- O aprovisionamento: Concepto e funcións. A xestión de compras: O proceso, fases e factores determinantes. Ferramentas da xestión de compras: Presuposto, negociación, cadros de mando, clasificación ABC e variables financeiras. O aprovisionamento no Servizo Galego de Saúde.

Tema 101.- A xestión de almacéns. Xestión de existencias. Criterios de valoración. Cálculo de stocks. Sistemas de identificación de produtos. Control de consumos. Determinación das unidades de custo sanitario. Procedementos. Estándares.

Tema 102.- A xestión hostaleira. Alimentación: Procesos funcionais. Lenzaría e lavandaría: Procesos funcionais. A limpeza. A xestión dos residuos sanitarios. Outros servizos hostaleiros.

Tema 103.- A xestión de mantemento: Concepto, estrutura e tipos. Especial referencia o mantemento preventivo. As regulamentacións técnicas, planificación, organización e control de mantemento.

Tema 104.- Contrato de subministracións: normas xerais, publicidade, adxudicación, formalización, execución, modificación e extinción do contrato.

Tema 105.- Contrato de obras: preparación, publicidade, execución, modificación do contrato e extinción do contrato. O contrato de concesión de obra pública.

Tema 106.- Contratacións de consultaría e asistencia e de servizos: normas xerais, preparación, publicidade, adxudicación, execución, modificación, cumprimento e resolución do contrato.

TEMARIO GRUPO DE GESTIÓN (A2) DEL SERGAS 2009.

Sábado, marzo 7th, 2009

PRAZAS OFERTADAS: 26

     – Libre: 11
     – Promoción interna: 13
     – Discapacitados: 2

I.-DEREITO CONSTITUCIONAL E AUTONÓMICO.

PARTE COMÚN

Tema 1.- A Constitución española: Principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.

Tema 2.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu Presidente. A Administración Pública galega.

Tema 3.- A Lei Xeral de Sanidade: fundamentos e características. Competencias das Administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

Tema 4.- O Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde. Clasificación do Persoal Estatutario. Dereitos e deberes. Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Mobilidade do persoal. Xornada de traballo, permisos e licencias. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

Tema 5.- O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Provisión e selección de prazas. Réxime retributivo. Xornada de traballo. Permisos e licencias.

Tema 6.- A Lei de saúde de Galicia. O sistema sanitario de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde.

Tema 7.- A Atención Primaria da Saúde: concepto e características xerais. A ordenación da Atención Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección. Asistencia especializada: concepto e características xerais. A ordenación da atención especializada na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección.

Tema 8.- Saúde Laboral: concepto. Principais riscos nas IISS e medidas de prevención. Principios básicos do Plan Xeral de prevención de riscos laborais do Sergas.

PARTE ESPECÍFICA

II.-DEREITO ADMINISTRATIVO.

Tema 1.- O dereito administrativo. Concepto. A actividade administrativa de dereito privado. As fontes do dereito administrativo: A Constitución como norma xurídica. A lei: concepto e clases. Disposicións de executivo con forza de lei: decretos-leis e decretos lexislativos. O regulamento: concepto e clases. Límites da potestación regulamentaria.

Tema 2.- O principio de legalidade na Administración. Atribucións de potestades. Potestades reguladas e potestades discrecionais. Relacións entre Administración e Xustiza. O principio de autotutela.

Tema 3.- O acto administrativo. Concepto e clases. Elementos do acto administrativo: suxeito, obxecto, causa, fin e forma. A eficacia e executividade do acto administrativo. Procedementos de execucións. Nulidade de pleno dereito, anulabilidade. Revisión de oficio e revogación dos actos administrativos.

Tema 4.- O procedemento administrativo: concepto e natureza. A Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común: ámbito de aplicación e principios e normas xerais da actuación administrativa.

Tema 5.- Os recursos administrativos: conceptos e clases. Requisitos xerais dos recursos administrativos. Materias recorribles, lexitimación e órgano competente. Tipos de recursos. Breve referencia ó recurso contencioso-administrativo.

Tema 6.- A Lei 4/2006, de 30 de xullo, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.

III.-LEXISLACIÓN E XESTIÓN SANITARIA.

Tema 7.- Concepto da saúde: O dereito á saúde no ámbito do dereito comparado.

Tema 8.- O dereito á saúde na Constitución Española. Concepto de saúde. A Lei Xeral de Sanidade: Obxectivos e estrutura da Lei. A protección da saúde e o seu contido. Dereitos e deberes dos cidadáns en relación co dereito á saúde.

Tema 9.- As competencias do Estado, das comunidades autónomas e das entidades locais en materia de sanidade. A alta inspección. Coordinación entre as administracións públicas: O Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.

Tema 10.- A asistencia sanitaria especializada: Regulación legal das especialidades médicas e farmacéuticas. As especialidades de enfermería: Regulación legal.

Tema 11.- A Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia a información e documentación clínica. A Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes modificada pola Lei 3/2005, do 7 de marzo.

Tema 12.- Prestacións do Sistema Nacional de Saúde na Lei 16/2003, de 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde. A Lei 44/2003, de 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias.

Tema 13.- A Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia: O sistema sanitario de Galicia, competencias sanitarias das Administracións Públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde.

Tema 14.- A Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia:Planificación, actuacións e intervención en materia de saúde. Asistencia sanitaria na rede galega de atención sanitaria de utilización pública. Participación comunitaria. Dereitos e deberes dos cidadáns. As infraccións e sancións. Docencia, formación e investigación sanitaria

Tema 15.- A Consellería de Sanidade: Estrutura orgánica e competencias. Servizo Galego de Saúde: Natureza xurídica, estrutura orgánica e competencias.

Tema 16.- A asistencia sanitaria: obxecto e feitos causantes. Beneficiarios. Prestacións médicas e farmacéuticas. Modalidades da prestación médica. A participación dos beneficiarios no prezo dos medicamentos. A universalidade da asistencia sanitaria.

Tema 17.- A atención primaria de saúde: A ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección.

Tema 18.- A asistencia especializada: A ordenación da atención especializada na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección. A atención sanitaria urxente hospitalaria e extrahospitalaria: principais características dela.

Tema 19.- O funcionamento das institucións sanitarias: Sistema de acceso do paciente ás consultas de atención primaria. Servizo de admisión e documentación clínica hospitalaria. Servizos de atención ó paciente: concepto, organización e funcións. A carta de dereitos e obrigas dos pacientes e usuarios.

IV.-PERSOAL E SEGURIDADE SOCIAL.

Tema 20.- O dereito do traballo: concepto, fins e contido. O convenio colectivo. O contrato de traballo. Nacemento. A suspensión do contrato de traballo. A extinción do contrato de traballo.

Tema 21.- O persoal ó servizo das administracións públicas. Clases de persoal. Principios definidores do persoal funcionario, estatutario e laboral. Lexislación aplicable.

Tema 22.- Previsións da Lei Xeral de Sanidade en materia de persoal. Lei 55/2003, de 16 de decembro, do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación do persoal estatutario. Planificación e ordenación do persoal.

Tema 23.- A Lei 55/2003, de 16 de decembro, do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Situacións administrativas. Dereitos e deberes. Réxime disciplinario.

Tema 24.- A Lei 55/2003, de 16 de decembro, do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: Provisión de prazas, selección e promoción interna. Mobilidade do persoal. Carreira profesional. Retribucións. Xornada de traballo, permisos e licenzas.

Tema 25.- A provisión de prazas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Selección de persoal fixo. Promoción interna. Mobilidade. Criterios de incorporación e cesamento. Provisión de postos de xefatura e coordinación. Provisión de postos de carácter directivo. Plans de ordenación de recursos humanos. Selección de persoal temporal.

Tema 26.- O réxime retributivo do persoal do Servizo Galego de Saúde. A nómina: confección e tramitación.. Cadros orzamentarios de persoal. Acción social. Carreira profesional. Xornadas, permisos e licenzas.

Tema 27.- Os dereitos sindicais e de folga. Os órganos de representación do persoal funcionario e estatutario. A participación na determinación das condicións de traballo. Acordos e pactos.

Tema 28.- As incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas. Análise específico das incompatibilidades no sector sanitario e a súa problemática.

Tema 29.- A saúde laboral, concepto. Principais riscos nas IISS: Riscos derivados dás condicións ambientais e dá exposición a axentes biolóxicos. Principios básicos de ergonomía. Riscos derivados dous lugares, instalacións e equipos. Vixilancia dá saúde. Plan Xeral de prevención de riscos laborais do Sergas.

Tema 30.- O sistema español da Seguridade Social. Campo de aplicación e estrutura do sistema de Seguridade Social: Réxime xeral e réximes especiais. Recursos xerais da Seguridade social e o seu sistema financeiro. Entidades Xestoras e os servizos comúns. A Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Tema 31.- A constitución da relación xurídica de aseguramento. Inscrición de empresas. Afiliación, altas e baixas: Procedemento. Cotización. Bases e tipos de cotización. Suxeitos obrigados e responsables da cotización.

Tema 32.- A acción protectora. Continxencias cubertas. Concepto e clases de prestacións. Carácteres das prestacións. Reintegro de prestacións indebidas. Responsabilidade en orden ás prestacións. Asistencia sanitaria: Concepto e obxecto. Feitos causantes. Beneficiarios. Prestacións médicas e farmacéuticas. Modalidades da prestación médica. Protección á familia. Clases de prestacións. Beneficiarios. Condicións e contía da prestación.

Tema 33.- A incapacidade temporal. Incapacidade permanente. Situacións e prestacións entrambos tipos de incapacidade. Maternidade. Xubilación morte e supervivencia. Beneficiarios. Requisitos. Prestacións nestas pensións. As prestacións sociais contributivas e non contributivas. Accidente do traballo e enfermidade profesional. Os servizos sociais na Seguridade Social. As prestacións asistenciais.

V. XESTIÓN ECONÓMICA E DE SERVIZOS.

Tema 34.- A Lei xeral orzamentaria e as leis anuais de orzamentos. Principios xerais.

Tema 35.- O Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. A Facenda da Comunidade.

Tema 36.- Os orzamentos da comunidade autónoma: concepto e natureza. Contido. Estrutura. Elaboración. Aprobación. Especial referencia ó orzamento do Servizo Galego de Saúde.

Tema 37.- As modificacións orzamentarias. Créditos extraordinarios e suplementos de créditos. Transferencias. Outras modificacións orzamentarias.

Tema 38.- O procedemento de execución orzamentaria. Fases.

Tema 39.- O control orzamentario. Concepto. Natureza e ámbito de aplicación. Clases. O Consello de Contas.

Tema 40.- A información sanitaria: Datos e indicadores básicos. Medidas de produción hospitalaria: definición e cálculo da unidade ponderada de asistencia. O conxunto mínimo básico de datos: definición, características, aplicación e variables recollidas no conxunto mínimo básico de datos do Servizo Galego de Saúde.

Tema 41.- O financiamento do sistema nacional de saúde. A asistencia sanitaria con medios alleos á Seguridade Social: Principios xerais e réxime xurídico. Centros e servizos sanitario concertados coa Seguridade Social, características e réxime xurídico. O reintegro de gastos. A asistencia sanitaria con medios propios a persoas alleas á Seguridade Social. O transporte sanitario.

Tema 42.- A función de admisión dentro dos procesos de xestión da asistencia sanitaria. Xestión de listas de espera. Sistemas de información entorno á asistencia especializada e atención primaria. Arquivo e documentación clínica.

Tema 43.- A contratación de obras: Actuacións previas e expedientes de contratación. Procedemento de contratación. Formalización. Certificacións de obra. Liquidación.

Tema 44.- As contratacións de subministracións. Actuacións preparatorias. Formas de adxudicacións. Formalización.

Tema 45.- As contratacións de servizos. Obxecto do contrato. Preparación, adxudicación, formalización. Os concesionarios públicos: A súa posición xurídica.

Tema 46.- A xestión de inmobilizado: concepto e clasificación. Análise de inversións. Inventarios: tipos e realización. O presuposto das inversións. A obsolescencia: Modalidades. As amortizacións.

Tema 47.- O aprovisionamento. Concepto e funcións. A xestión de compras: O proceso, fases e factores determinantes. Ferramentas da xestión de compras: Presuposto, negociación, cadros de mando, clasificación ABC e variable financeiras.

Tema 48.- A xestión de almacéns. Xestión de existencias. Criterios de valoración. Cálculo de “stockaje”. Sistemas de identificación de produtos. Control de consumos. Determinación das unidades de custo sanitario. Procedementos. Estándares.

Tema 49.- A xestión hostaleira. Alimentación: Procesos funcionais. Lencería e lavandería: Procesos funcionais. A limpeza. A xestión dos residuos sanitarios. Outros servizos hostaleiros.

Tema 50.- A xestión de mantemento: Concepto, estrutura e tipos. Especial referencia o mantemento preventivo. As Regulamentacións técnicas, planificación, organización e control de mantemento.

IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

Tema 51.- Os sistemas de información: Conceptos xerais das tecnoloxías da información.

Tema 52.- A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccións de datos de carácter persoal. Tarxeta sanitaria.

Tema 53.- Os ordenadores persoais. Sistemas operativos actuais. A protección xurídica dos programas de ordenador.

Tema 54.- Ferramentas principais de informática persoal. Bases de datos. Follas de cálculo. Procesadores de texto. Bases de datos documentais.

Tema 55.- Redes de área local. Concepto. Compartición de recursos. Vantaxes. Rede internet: Concepto. Principais navegadores. Correo electrónico. Intranet.

TEMARIO ADMINISTRATIVO (C1) DEL SERGAS 2009.

Sábado, marzo 7th, 2009

PRAZAS OFERTADAS: 7

     – Libre: 2
     – Promoción interna: 4
     – Discapacitados: 1

PARTE COMÚN.

Tema 1.-A Constitución española: Principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.

Tema 2.-O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu Presidente. A Administración Pública galega.

Tema 3.-A Lei Xeral de Sanidade: fundamentos e características. Competencias das Administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

Tema 4.-O Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde. Clasificación do Persoal Estatutario. Dereitos e deberes. Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Mobilidade do persoal. Xornada de traballo, permisos e licencias. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

Tema 5.-O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Provisión e selección de prazas. Réxime retributivo. Xornada de traballo. Permisos e licencias.

Tema 6.-A Lei de saúde de Galicia. O sistema sanitario de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde.

Tema 7.-A Atención Primaria da Saúde: concepto e características xerais. A ordenación da Atención Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección. Asistencia especializada: concepto e características xerais. A ordenación da atención especializada na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección.

Tema 8.-Saúde Laboral: concepto. Principais riscos nas IISS e medidas de prevención. Principios básicos do Plan Xeral de prevención de riscos laborais do Sergas.

PARTE ESPECÍFICA.

Tema 9.-Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica: os dereitos da información sanitaria e da intimidade. A Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes, modificada pola Lei 3/2005, do 7 de marzo: historia clínica.

Tema 10.-A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal: disposicións xerais; protección de datos; dereitos das persoas; ficheiros de titularidade pública.

Tema 11.-Tarxeta sanitaria: características fundamentais, alcance e contido.

Tema 12.-A Seguridade Social: réxime xeral e réximes especiais. Afiliación. Altas e baixas: procedemento e efectos. Cotización: concepto e natureza xurídica da cota. Continxencias e situacións protexidas. Prestacións: incapacidade temporal, invalidez, xubilación, morte e supervivencia. A protección por desemprego.

Tema 13.-A Lei xeral orzamentaria e as leis anuais de orzamentos. Estrutura e contido da Lei xeral orzamentaria. O Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Tema 14.-O orzamento do Servizo Galego de Saúde.

Tema 15.-Modificacións orzamentarias. Créditos extraordinarios e suplementos de créditos. Transferencias. Outras modificacións orzamentarias.

Tema 16.-Procedemento de execución orzamentaria. Fases. O control orzamentario. Concepto. Natureza e ámbito de aplicación. Clases. O Consello de Contas.

Tema 17.-Contratación de obras: actuacións previas e expedientes de contratación. Procedemento de contratación. Formalización. Certificacións de obra. Liquidación.

Tema 18.-Contratacións de subministracións. Actuacións preparatorias. Formas de adxudicacións. Formalización.

Tema 19.-Contratacións de servizos. Obxecto do contrato. Preparación, adxudicación, formalización. Os concesionarios públicos: a súa posición xurídica.

Tema 20.-Xestión de inmobilizado: concepto e clasificación. Análise de investimentos. Inventarios: tipos e realización. O orzamento dos investimentos. A obsolescencia: modalidades. As amortizacións.

Tema 21.-Xestión de almacéns. Xestión de existencias. Criterios de valoración. Cálculo de stockaxe. Sistemas de identificación de produtos. Control de consumos. Determinación das unidades de custo sanitario. Procedementos. Estándares.

Tema 22.-A xestión hostaleira. Alimentación: procesos funcionais. Lenzaría e lavandaría: procesos funcionais. A xestión dos residuos sanitarios: conceptos básicos.

Tema 23.-O persoal ao servizo das administracións públicas. Clases de persoal. Principios definidores do persoal funcionario, estatutario e laboral. Lexislación aplicable.

Tema 24.-Previsións da Lei xeral de sanidade en materia de persoal. Lei 55/2003, de 16 de decembro, do estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación do persoal estatutario. Planificación e ordenación do persoal.

Tema 25.-Lei 55/2003, do 16 de decembro, do estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Situacións. Dereitos e deberes. Réxime disciplinario.

Tema 26.-Lei 55/2003, do 16 de decembro, do estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: provisión de prazas, selección e promoción interna. Mobilidade do persoal. Carreira profesional. Retribucións. Xornada de traballo, permisos e licenzas. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

Tema 27.-Provisión de prazas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Selección de persoal fixo. Promoción interna. Mobilidade. Criterios de incorporación e cesamento. Provisión de postos de xefatura e coordinación. Provisión de postos de carácter directivo. Plans de ordenación de recursos humanos. Selección de persoal temporal.

Tema 28.-Réxime retributivo do persoal do Servizo Galego de Saúde. A nómina: confección e tramitación. Cadros orzamentarios de persoal. Acción social. Carreira profesional. Xornadas, permisos e licenzas.

Tema 29.-Os dereitos sindicais e de folga. Os órganos de representación do persoal funcionario e estatutario. A participación na determinación das condicións de traballo. Acordos e pactos.

Tema 30.-As incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Análise específica das incompatibilidades no sector sanitario e a súa problemática.

Tema 31.-O acto administrativo: concepto e clases. A motivación e a forma. O silencio administrativo e os actos presuntos. Eficacia do acto administrativo. A notificación e a publicación. Invalidez dos actos: actos nulos e actos anulables.

Tema 32.-Procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación. Revisión dos actos en vía administrativa. Os recursos administrativos: concepto e clases. O recurso contencioso administrativo. Responsabilidade das administracións públicas.

Tema 33.-Funcionamento das institucións sanitarias. Servizo de documentación clínica hospitalaria. Servizo de Admisión. Servizo de Atención ao Paciente.

Tema 34.-Clasificación e arquivo de documentos. Ideas xerais sobre o sistema de clasificación. Documentación de uso das institucións sanitarias: administrativa e clínica. Arquivo de documentos: natureza e clases de arquivos. Funcionamento dos arquivos. Entrada en arquivo, saída en arquivo e devolucións. Dereito de acceso a arquivos e rexistros.

Tema 35.-Os sistemas de información: conceptos xerais das tecnoloxías da información.

Tema 36.-.Os ordenadores persoais. Sistemas operativos actuais. A protección xurídica dos programas de ordenador.

Tema 37.-Ferramentas principais de informática persoal. Bases de datos. Follas de cálculo. Procesadores de texto. Bases de datos documentais.

Tema 38.-Redes de área local: concepto. Compartición de recursos, vantaxes. Rede internet: concepto. Principais navegadores. Correo electrónico. Intranet.

TEMARIO DE CELADOR DEL SERGAS 2009.

Viernes, marzo 6th, 2009

PRAZAS OFERTADAS: 242

– Libre: 104
 – Promoción interna: 121
 – Discapacitados: 17

PARTE COMÚN.

Tema 1.-A Constitución española: Principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.

Tema 2.-O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu Presidente. A Administración Pública galega.

Tema 3.-A Lei Xeral de Sanidade: fundamentos e características. Competencias das Administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

Tema 4.-O Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde. Clasificación do Persoal Estatutario. Dereitos e deberes. Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Mobilidade do persoal. Xornada de traballo, permisos e licencias. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

Tema 5.-O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Provisión e selección de prazas. Réxime retributivo. Xornada de traballo. Permisos e licencias.

Tema 6.-A Lei de saúde de Galicia. O sistema sanitario de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde.

Tema 7.-A Atención Primaria da Saúde: concepto e características xerais. A ordenación da Atención Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección. Asistencia especializada: concepto e características xerais. A ordenación da atención especializada na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección.

Tema 8.-Saúde Laboral: concepto. Principais riscos nas IISS e medidas de prevención. Principios básicos do Plan Xeral de prevención de riscos laborais do Sergas.

PARTE ESPECÍFICA.

Tema 9.-O personal subalterno: funcións do celador. Funcións de vixilancia. Apertura e peche das instalacións. Comunicación e atención aos usuarios.

Tema 10.-Coñecementos básicos dos utensilios, mobiliario e obxectos das institucións sanitarias: coidados e conservación.

Tema 11.-Técnicas de mobilización de pacientes. Posicións. Traslado e mobilización dos pacientes. Actuación en unidades de críticos.

Tema 12.-Área cirúrxica: actuación e normas de hixiene. Actuación nas unidades de hospitalización, estancias comúns e unidades de saúde mental.

Tema 13.-Actuación do celador en relación cos pacientes falecidos. Actuación nas salas de autopsias e os mortuorios.

Tema 14.-As subministracións. Subministracións internas e externas. Recepción e almacenamento de mercadorías. Organización do almacén. Distribución de pedidos.

Tema 15.-A farmacia. O animalario. O traslado de documentos e obxectos. A esterilización. A hixiene dos pacientes.

Tema 16.-A organización das urxencias. A actuación do celador na entrada de urxencias. O transporte de enfermos en ambulancias.

Tema 17.-Nocións básicas de informática: concepto de procesador de textos, base de datos e correo electrónico. Intranet: concepto.

TEMARIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2) DEL SERGAS 2009.

Viernes, marzo 6th, 2009

LABORIS.NET

PRAZAS OFERTADAS: 117

– Libre: 49
 – Promoción interna: 59
 – Discapacitados: 9

PARTE COMÚN.

Tema 1.-A Constitución española: Principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.

Tema 2.-O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu Presidente. A Administración Pública galega.

Tema 3.-A Lei Xeral de Sanidade: fundamentos e características. Competencias das Administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

Tema 4.-O Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde. Clasificación do Persoal Estatutario. Dereitos e deberes. Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Mobilidade do persoal. Xornada de traballo, permisos e licencias. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

Tema 5.-O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Provisión e selección de prazas. Réxime retributivo. Xornada de traballo. Permisos e licencias.

Tema 6.-A Lei de saúde de Galicia. O sistema sanitario de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde.

Tema 7.-A Atención Primaria da Saúde: concepto e características xerais. A ordenación da Atención Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección. Asistencia especializada: concepto e características xerais. A ordenación da atención especializada na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección.

Tema 8.-Saúde Laboral: concepto. Principais riscos nas IISS e medidas de prevención. Principios básicos do Plan Xeral de prevención de riscos laborais do Sergas.

PARTE ESPECÍFICA.

Tema 9.-Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia a información e documentación clínica: os dereitos da información sanitaria e da intimidade. A Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes, modificada pola Lei 3/2005, do 7 de marzo: historia clínica.

Tema 10.-A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal: disposicións xerais; protección de datos; dereitos das persoas; ficheiros de titularidade pública.

Tema 11.-Tarxeta sanitaria: características fundamentais, alcance e contido.

Tema 12.-Réxime xeral da Seguridade Social: campo de aplicación. Afiliación, cotización e redacción. Acción protectora: continxencias protexibles e réxime xeral de prestacións.

Tema 13.-Estrutura orzamentaria. Pagamentos en firme e a xustificar. A ordenación do gasto e do pagamento; órganos competentes, fases do procedemento e documentos contables que interveñen. Ideas básicas e xerais de contabilidade financeira e orzamentaria.

Tema 14.-Contratación administrativa. Contrato de obras. Contrato de subministracións. Contratos de servizos.

Tema 15.-Cadro de persoal orzamentario: concepto. Selección de persoal estatutario temporal. Tipos de nomeamento. Confección de nóminas.

Tema 16.-O acto administrativo: concepto e clases. A motivación e a forma. O silencio administrativo e os actos presuntos. Eficacia do acto administrativo. A notificación e a publicación. Invalidez dos actos: actos nulos e actos anulables.

Tema 17.-O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación. Revisión dos actos en vía administrativa. Os recursos administrativos: concepto e clases. O recurso contencioso administrativo. Responsabilidade das administracións públicas.

Tema 18.-Funcionamento das institucións sanitarias. Servizo de documentación clínica hospitalaria. Servizo de Admisión. Servicio de Atención ao Paciente.

Tema 19.-As subministracións. Subministracións internas e externas. Recepción e almacenamento de mercadorías. Organización do almacén. Distribución de pedidos.

Tema 20.-A comunicación humana. A linguaxe como medio de comunicación. Diferenza entre información e comunicación. Tipos de comunicación. Atención ao público: acollida e información ao usuario.

Tema 21.-Clasificación e arquivo de documentos. Ideas xerais sobre o sistema de clasificación. Documentación de uso das institucións sanitarias: administrativa e clínica. Arquivo de documentos: natureza e clases de arquivos. Funcionamento dos arquivos. Entrada en arquivo, saída en arquivo e devolucións. Dereito de acceso a arquivos e rexistros.

Tema 22.-Informática: o ordenador; dispositivos centrais e periféricos; redes informáticas; o microprocesador; soportes informáticos.

Tema 23.-Sistemas operativos máis frecuentes. Os seus elementos comúns. Administrador de arquivos. Administrador de impresión. Impresoras.

Tema 24.-Ofimática: procesador de textos; base de datos; folla electrónica de cálculo; gráficos de oficina; axenda e correo electrónico. Intranet: concepto e utilidade. Internet.

BUSCAOPOSICIONES

TEMARIO DO PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS (C2) DEL SERGAS 2009.

Viernes, marzo 6th, 2009

Na Coruña

PRAZAS OFERTADAS: 299

      – Libre: 128
      – Promoción interna: 150
      – Discapacitados: 21

PARTE COMÚN.

Tema 1.-A Constitución española: Principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.

Tema 2.-O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu Presidente. A Administración Pública galega.

Tema 3.-A Lei Xeral de Sanidade: fundamentos e características. Competencias das Administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

Tema 4.-O Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde. Clasificación do Persoal Estatutario. Dereitos e deberes. Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Mobilidade do persoal. Xornada de traballo, permisos e licencias. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

Tema 5.-O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Provisión e selección de prazas. Réxime retributivo. Xornada de traballo. Permisos e licencias.

Tema 6.-A Lei de saúde de Galicia. O sistema sanitario de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde.

Tema 7.-A Atención Primaria da Saúde: concepto e características xerais. A ordenación da Atención Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección. Asistencia especializada: concepto e características xerais. A ordenación da atención especializada na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección.

Tema 8.-Saúde Laboral: concepto. Principais riscos nas IISS e medidas de prevención. Principios básicos do Plan Xeral de prevención de riscos laborais do Sergas.

PARTE ESPECÍFICA.

Tema 9.-Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia a información e documentación clínica: os dereitos da información sanitaria e da intimidade. A Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes, modificada pola Lei 3/2005, do 7 de marzo: historia clínica.

Tema 10.-A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal: disposicións xerais; protección de datos; dereitos das persoas; ficheiros de titularidade pública.

Tema 11.-Tarxeta sanitaria: características fundamentais, alcance e contido.

Tema 12.-Réxime xeral da Seguridade Social: campo de aplicación. Afiliación, cotización e redacción. Acción protectora: continxencias protexibles e réxime xeral de prestacións.

Tema 13.-O Decreto 160/1996, do 25 de abril, de configuración e introdución no Estatuto de persoal non sanitario de institucións sanitarias da Seguridade Social da categoría de persoal de servizos xerais. A Orde do 8 de novembro de 1995 pola que se desenvolven determinadas materias da regulamentación da categoría de persoal de servizos xerais.

Tema 14.-Procedemento administrativo: ideas xerais sobre a iniciación, ordenación, instrución e terminación do procedemento administrativo. Recursos administrativos: concepto e clases.

Tema 15.-Funcionamento das institucións sanitarias. Servizo de documentación clínica hospitalaria. Servizo de Admisión. Servizo de Atención ao Paciente.

Tema 16.-As subministracións. Subministracións internas e externas. Recepción e almacenamento de mercadorías. Organización do almacén. Distribución de pedidos.

Tema 17.-A comunicación humana. A linguaxe como medio de comunicación. Diferenza entre información e comunicación. Tipos de comunicación. Atención ao público: acollida e información ao usuario.

Tema 18.-Sistemas de comunicación dun centro sanitario: clases e características. Incidencia sobre o funcionamento do centro.

Tema 19.-Clasificación e arquivo de documentos. Ideas xerais sobre o sistema de clasificación. Documentación de uso das institucións sanitarias: administrativa e clínica. Arquivo de documentos: natureza e clases de arquivos. Funcionamento dos arquivos. Entrada en arquivo, saída en arquivo e devolucións. Dereito de acceso a arquivos e rexistros.

Tema 20.-Informática: o ordenador: dispositivos centrais e periféricos; redes informáticas; o microprocesador: soportes informáticos.

Tema 21.-Sistemas operativos mais frecuentes. Os seus elementos comúns. Comandos básicos. Administrador de arquivos. Administrador de impresión. Impresoras.

Tema 22.-Ofimática: procesador de textos; base de datos; folla electrónica de cálculo; gráficos de oficina; axenda e correo electrónico. Intranet: concepto e utilidade. Internet.

Tema 23.-Hixiene e seguridade nas institucións sanitarias. Movemento de pacientes: acceso e traslados nas institucións sanitarias.

Tema 24.-Coñecementos básicos de utensilios, mobiliario e enxoval das institucións sanitarias: coidados e conservacións. Recepción e transmisión de mensaxes e documentos.

En La Coruña